Kretsens lover

Lover for Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS)
(Kretstingets lover og regler finnes tilgjengelig i pdf: Lover for Oslo og Omegn Sjakkrets.)

Generelt

§ 1

Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) er en sammenslutning av sjakklubber i Oslo og Akershus med medlemskap i Norges Sjakkforbund.

Formål

§ 2

Kretsens formål er å vekke, stimulere og spre interessen for sjakk ved å medvirke til opprettholdelse av og etablering av sjakklubber innen kretsen, ved alene eller i samarbeide med en eller flere klubber å arrangere sjakkturneringer, ved å arbeide for å øke rekrutteringen av nye medlemmer, samt å være et forum for kontakt mellom kretsens klubber og medlemmer.

Kretstinget

§ 3

Kretsens øverste myndighet er kretstinget som består av representanter for klubbene og avholdes årlig innen den 1. april. Hver klubb kan stille med en representant pr. påbegynte 20-talls medlemmer opp til 100 medlemmer, og derover en pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Representantene leverer fullmakter fra sine klubber før tinget åpnes.

§ 4

Kretstinget innkalles med minst 4 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på tinget sendes kretsstyret minst 2 uker før tinget. Forslag til dagsorden med innkomne forslag, årsberetning, regnskap og budsjettforslag sendes klubbene minst 7 dager før tinget og publiseres på nettet.

Forslag som ikke står på dagsorden kan bare behandles hvis 2/3 av representantene godkjenner at forslaget blir satt på dagsorden. Lovendringsforslag må stå på utsendt dagsorden for å kunne behandles.

§ 5

På kretstinget skal følgende saker behandles:

 1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av representantenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og referent(er).
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Styrets årsberetning.
 5. Regnskap med revisjonsrapport.
 6. Budsjett og kontingent.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg av styre i samsvar med § 6, av en revisor med personlig varamann, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Styret

§ 6

Styret er kretsens høyeste myndighet mellom kretstingene og består av minst fem medlemmer som velges av kretstinget for ett år til følgende verv: Leder, sekretær, kasserer, turneringssjef, og nettforvalter. Er det flere kandidater til et verv skal valget foregå skriftlig. Styret kan suppleres med maksimalt to vararepresentanter og bestå av sju medlemmer.

Styremøte skal avholdes når lederen eller to styremedlemmer ønsker det. Lederen innkaller til styremøte med minst en ukes varsel og styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall, ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styret kan nedsette komiteer eller utvalg av midlertidig eller mer varig karakter for å ta seg av konkrete arbeidsoppgaver eller utredninger. Mandat fastsettes av styret.

Ekstraordinært kretsting

§ 7

Ekstraordinært kretsting skal holdes når styret, NSF eller 1/4 av kretsens klubber krever det. Innkalling skjer av styret med to ukers varsel og tinget kan bare behandle saker som er oppført i innkallingen.

Medlemskap og kontingent

§ 8

Medlemskontingenten fastsettes av kretstinget under behandling av budsjettet og gjelder for påfølgende kalenderår. Innmelding av medlemmer og betaling av kontingent skjer som bestemt av NSF.

Bare klubber/medlemmer som har sine innmeldings- og kontingentforhold til klubb, krets og forbund i orden kan være representert på kretstinget eller delta i turneringer. Medlemskap i flere klubber er tillatt. Medlemmet bestemmer selv i hvilken klubb det vil være hovedmedlem. Denne klubb svarer kontingent til kretsen og vedkommende kan bare representere denne klubben i kretsens turneringer.

Turneringsaktivitet

§9

Kretsen skal hvert år prioritere og ta initiativ til å få arrangert

 • Oslomesterskapet individuelt i vårhalvåret
 • Oslomesterskapet i lynsjakk i høsthalvåret
 • Oslomesterskapet i hurtigsjakk i høsthalvåret

Tvister

§10

Tvister innen kretsen kan bringes inn for kretsstyret. Avgjørelser kan ankes til NSF.

Nedleggelse

§ 11

Vedtak om å nedlegge kretsen kan bare fattes av et ordinært kretsting og krever 2/3 flertall samt godkjenning av NSF for å være gyldig. Blir kretsen oppløst skal penger og eiendeler overføres til NSF som skal bruke disse til beste for sjakklivet i Oslo og Akershus. Klubber som legges ned, har i tre år mulighet til å få tilbake penger og materiell som kretsen har overtatt dersom aktiviteten gjenopptas.

Lovendringer

§ 12

Endring av disse lover kan bare skje på ordinært kretsting med 2/3 flertall og endringsforslag må fremmes som bestemt i § 4.

Revidert 9. mars 2010

(Kretstingets lover og regler finnes tilgjengelig i pdf.)